Konsultacje

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz...

Nowa alejka na cmentarzu

Na cmentarzu komunalnym w Chociwlu budowana jest nowa alejka pomiędzy sektorami B2-B5.

List Burmistrza Chociwla z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowna Pani Dyrektor Nauczyciele i Wychowawcy, Uczniowie i Rodzice kończy się rok szkolny 2020/2021, rok wytężonej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Rozpoczynają się wakacje, okres wypoczynku, ale także zbierania siły na kolejny rok szkolny.
Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy, składam serdeczne podziękowania za codzienny trud, twórczą pracę...

Granty Sołeckie 2021 - wyniki konkursu

W dniu 24 czerwca 2021 roku opublikowane zostały wyniki Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. W konkursie wyłonionych zostało 180 Gmin (laureatów konkursu), przy czym z danej gminy wyłonionych mogłobyć być maksymalnie 2 laureatów (sołectwa). Nagrodą w konkursie jest otrzymanie pomocy finansowej w wysokości...

Wykaz lokali przeznaczoych do remontu

Zgodnie §24.1 uchwały nr XXVII/269/02 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4038 z późn. zm.), Burmistrz Chociwla przedstawia do dnia 31.03.2021 r. wykaz lokali do remontu a jego aktualizację do dnia...

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Dnia 28 czerwca 2021 roku o godzinie 13:30 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. H. Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w dniu 21.06.2021 roku

Burmistrz Chociwla informuje, że dniu 21 czerwca 2021 roku ustalony zostaje skrócony czas pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu w godzinach od 8.00 do 14.00.