Oferta Inwestycyjna

Tereny przemysłowe
inwestuj w chociwlu 01

Przemysł jest drugim po rolnictwie najważniejszym działem gospodarki w gminie. Rozwój funkcji przemysłowej przewiduje się na rezerwach terenów będących w istniejącym już zainwestowaniu przemysłowym oraz przez wykorzystanie terenów predysponowanych dla rozwoju tej funkcji. Tereny te posiadają dobre powiązania funkcjonalne, dobre możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Powierzchnia terenów przeznaczonych pod bazę przemysłową wskazana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy wynosi ok. 20 ha w obrębie geod. Chociwel (teren położony pomiędzy ul. Kamienną i Armii Krajowej i linią kolejową). Część tych gruntów już została zagospodarowana, powstały zakłady produkcyjne. Pozostałą powierzchnię (ok.10ha) stanowią grunty do zagospodarowania. Właścicielem tych gruntów jest Agencja Nieruchomości Rolnych i Skarb Państwa.

W czerwcu 2008 r. Rada Miejska uchwaliła zmianę do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel. Opracowanie dotyczy zmiany funkcji rolnej terenów na funkcję przemysłową. Obszar objęty zmianą w obrębie geod. Starzyce (teren położony przy wyjeździe z Chociwla w kierunku Stargardu) wynosi ok. 105 ha, natomiast obszar objęty zmianą w obrębie geod. Chociwel (teren położony pomiędzy ul. Kamienną i Partyzantów) wynosi ok. 4,5 ha.