UWAGA! - Plik w formacie .pdf można otworzyć w programie Edge, dla starszych wersji systemu Windows należy pobrać darmowy program - np. Adobe Reader lub Foxit Reader.

Deklaracja

Pobierz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości. (135 kb, pdf)
 

Aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych (I kwartał 2021)

Pobierz aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych. (111 KB, pdf)

Dni oznaczone kolorem fioletowym określają termin wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych.

Stawki i numer rachunku bankowego do opłat za odbiór i zagodpodarowanie odpadów komunalnych

Opłatę za odbieranie odpadów wpłacamy na rachunek bankowy Gminy Chociwel numer 55 9375 1041 5500 0299 2000 0140  lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chociwlu do 15 dnia każdego miesiąca.

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie.
 • stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 92,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 • zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Roczne ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe.

 • roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 180,00 zł za rok - w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 • ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 720,00 zł za rok - w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne

papier

szkło

metale i tworzywa

bio i zmieszane

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Realizując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), uprzejmie informuję o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chociwel.

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL. + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie

Słajsino 30

72-200 Nowogard

TEL + 48 91 5791920

FAX + 48 91 5791953

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.czg.nowogard.pl

bip: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów – PSZOK

Prowadzący:

Gmina Chociwel

ul. Armii Krajowej 52

73-120 Chociwel

TEL. +48 505337801

TEL + 48 91 5622001

FAX + 48 91 5622076

www: www.chociwel.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres  PSZOK:

ul. Parkowa 1 w Chociwlu, siedziba spółki Wodociągi i Kanalizacje w Chociwlu,

czynny:

 • wtorek, czwartek, piatek, sobota w godzinach 7:00 - 15:00
 • środa w godzinach 10:00 - 18:00

         

Podmioty odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zsee)

 • REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres punktu zbierającego (zsee)

 • PSZOK ul. Parkowa1 w Chociwlu

Mobilna zbiórka odpadów raz w roku

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK

 1. papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
 2. odpady metali i odpady opakowaniowe z metali,
 3. tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
 4. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 9. przeterminowane chemikalia i opakowania po nich,
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 14. zużyte opony,
 15. odpady budowlane i rozbiórkowe

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

EKO-MAR Skup Surowców Wtórnych

ul. Fabryczna 29

72-100 Goleniów

tel. 533-498-001, 002, 005

Mar – Mar s.c.

ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard

tel. 500-030-052

Remet HT Skup Złomu Recykling

ul. Uczniowska 2A
70-893 Szczecin

tel.600-251-656

Remondis Szczecin

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna”

tel. 91-43-10-842

P.H. „Surmet” Adrian Sobieraj

ul. Słowiańska 8e
75-846 Koszalin

tel. 504-603-203