Zarządzenie Nr 94 /12/2016 Burmistrza Chociwla z dnia 21 grudnia 2016 r.


W sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody honorowej "Zasłużony dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel".
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 , 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin przyznawania nagrody honorowej "Zasłużony dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel" stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r.

Zarządzenie Burmistrza Chociwla. (1,2 MB, PDF)

Wniosek do pobrania. (30 KB, DOC)