Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 26.07.2021 roku

W dniu 26.07.2021 roku wpłynęła oferta koła PZW OKOŃ w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

kwalifikacja wojskowa

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz...

Dobry start

Między 1 lipca a 30 listopada 2021 roku złóż elektroniczny wniosek o świadczenie z programu Dobry Start:

Zapraszamy na bieg charytatywny - "Biegniemy dla Dawida"

Zapraszamy na bieg charytatywny „Biegniemy dla Dawida” (przełożony z marca ubiegłego roku), który odbędzie się 7 sierpnia 2021 roku (sobota) o godzinie 16:00. Start i meta – plaża w Chociwlu.

Rozporządzenia nr 20 i 21 Wojewody Zachodniopomorskiego

Rozporządzenie nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z...

Ogłoszenie Burmistrza Chociwla

Ogłoszenie Burmistrza Chociwlaw sprawie zwołania zebrania wiejskiego - wyborczego w Sołectwie Lisowo gmina Chociwel. Na podstawie §10 statutu sołectwa Lisowo przyjętego w załączniku nr 7 do uchwały nr XVI/1/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 roku. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 stycznia 2005r. poz. 169), zwołuję w dniu 2...

XXXV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 poz. 1038), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 29 lipca 2021 roku o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu: