Projekt dla pszczelarzy

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach realizuje projekt pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej" jako zadanie zlecone i finansowane przez Samorząd Województwa...

Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 12.08.2019 rok

W dniu 12.08.2019 roku wpłynęła oferta koła PZW OKOŃ w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Ku zdrowotności - wydarzenia integrujące społeczność gminy Chociwel

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu podpisało umowę ze Stowarzyszeniem „WIR”-

komunikat

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. ), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w...

Oferta OHP w Łobzie

Środowiskowy Hufiec Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Łobzie jest placówką, która ma na celu wspomaganie młodzieży pochodzącej z różnych środowisk oraz jej rodziców i prawnych opiekunów. Oferta edukacji w naszym Hufcu skierowana jest głównie do młodzieży, która samodzielnie, z różnych przyczyn, nie jest w stanie ukończyć szkoły podstawowej lub...

V ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP

Poniżej znajduje się IV ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP.

2 przetarg spacerowa 417_10

Poniżej znajduje się ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 417/10, obręb nr 1 miasto Chociwel, ul. Spacerowa.

Oferta dzierżwy terenów pod farmy fotowoltaiczne

Jesteśmy zainteresowani dzierżawą działek prywatnych oraz gminnych. Firma Arenella Sp. z o.o. wydzierżawi tereny pod budowę farm fotowoltaicznych. Pragniemy w tym celu nawiązać współpracę, która dla Właściciela gruntu jest idealną długoterminową inwestycją, dającą pewny zysk minimum 6000 zł za hektar rocznie. Jeżeli działka spełnia warunki opisane...