Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 22 września 2021 roku (środa) o godzinie 7:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. H. Dąbrowskiego 15. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Oferta PZERiI z dnia 15.09.2021 roku

W dniu 15.09.2021 roku wpłynęła oferta PZERiI w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Oferta PTWzK z dnia 13.09.2021 roku

W dniu 13.09.2021 roku wpłynęła oferta PTWzK w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Budżet Obywatelski 2021 - lista projektów

Zgodnie z uchwałą XI/64/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Chociwel konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel podaję do publicznej wiadomości listę projektów dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2021...

Zebranie wiejskie-wyborcze w Sołectwie Lisowo

Na podstawie §10 statutu sołectwa Lisowo przyjętego w załączniku nr 7 do uchwały nr XVI/1/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 stycznia 2005r. poz. 169), zwołuję w dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w...

Komunikat

UWAGA!!! Mieszkańcy miejscowości Karkowo, Zabrodzie, Bród, Oświno, Wieleń Pomorski - z powodu awarii samochodu odbiór odpadów segregowanych w workach zostanie dokończony w dniu jutrzejszym 4 września b.r. (sobota).

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 6 września 2021 roku o godzinie 18:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej: