Zmiany w Programie Operacyjnym Pomoc Żytwnościowa 2014-2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spolecnej w Chociwlu informuje, że z dniem 26 listopada 2020 roku zmianie uległy kryteria kwalifikowalności osób do Programu Operacyjnego Pomoc Żytwnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wobec powyższego pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe określone w art.8 ustawy o pomocy społecznej i których dochćd netto nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1 542,20 - dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 - dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza z przyznania pomocy w postaci artykulów żywnosciowych.