Na podstawie § 10 statutu sołectwa Wieleń Pomorski (Uchwała Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r.) zwołuję w dniu 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wieleń Pom. Zebranie wyborcze odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wieleń Pom. za okres kadencji.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
4. Wybory Sołtysa.
5. Wybory Rady Sołeckiej.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zakończenie zebrania.

Na przewodniczącego zebrania wyznaczam sołtysa Pana Ryszarda Wróblewicza.

Burmistrz Chociwla
Stanisław Szymczak

Uwaga! Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.
W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców w pierwszym terminie, zebranie wyborcze odbędzie się w II terminie tego samego dnia 30 minut później. Zebranie jest ważne w II terminie jeżeli uczestniczy nie mniej niż 10 osób.