Na podstawie § 10 statutu sołectwa -załącznik do Uchwały Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r., zwołuję w dniu 12 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Starzyce. Zebranie wyborcze odbędzie się w świetlicy wiejskiej.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Starzyce za okres kadencji.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
4. Wybory Sołtysa.
5. Wybory Rady Sołeckiej.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zakończenie zebrania.
Na przewodniczącego zebrania wyznaczam Sołtysa Panią Arletę Pietraszewską.

Burmistrz Chociwla
Stanisław Szymczak


Uwaga! Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.
W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców w pierwszym terminie, zebranie wyborcze odbędzie się w II terminie tego samego dnia 30 minut później. Zebranie jest ważne w II terminie jeżeli uczestniczy nie mniej niż 10 osób.