Na podstawie §10 statutu sołectwa Lisowo przyjętego w załączniku nr 7 do uchwały nr XVI/1/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 stycznia 2005r. poz. 169), zwołuję w dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Lisowo gmina Chociwel. Zebranie wyborcze odbędzie się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie rezygnacji członków Rady Sołeckiej.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybory Rady Sołeckiej.
    1. Zgłaszanie kandydatów członków Rady Sołeckiej.
    2. Przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów, ogłoszenie wyników wyborów.
  5. Zakończenie zebrania.

Na przewodniczącego zebrania wyznaczam Pana Łukasza Jesionowskiego.

Burmistrz Chociwla
Stanisław Szymczak


UWAGA! Dla dokonania ważnego wyboru członków Rady Sołeckiej wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców w pierwszym terminie, zebranie wyborcze odbędzie się w drugim terminie, tego samego dnia 30 minut później, przy czym liczba uczestników nie może być mniejsza niż 10 osób.