Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) informuję, że: XXXIV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu
odbędzie się dnia 28 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 maja 2021 roku.
 4. Informacja z działalności Burmistrza Chociwla w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu w okresie między sesjami.
 6. Raport o stanie Gminy Chociwel za 2020 rok.
  1. debata nad Raportem
  2. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chociwla wotum zaufania
  3. głosowanie
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chociwel wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chociwel oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz z informacją dodatkową zbiorczą
  2. informacja o stanie mienia Gminy Chociwel
  3. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy Chociwel za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia
  4. dyskusja
  5. głosowanie
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chociwla z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Chociwla absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Chociwel za 2020 rok
  2. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu
  3. dyskusja
  4. głosowanie
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  1. opinia Komisji Spraw Społecznych
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Chociwla.
  1. dyskusja
  2. głosowanie
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu.
  1. dyskusja
  2. głosowanie
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego.\
  1. dyskusja
  2. głosowanie
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody.
  1. dyskusja
  2. głosowanie
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/165/2021 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem pracy komisji rewizyjnej na 2021 r.
  1. dyskusja
  2. głosowanie
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel.
  1. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel.
  1. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Komunikaty i sprawy różne.
 20. Zamknięcie porządku obrad.

Jednocześnie informuję, że obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu odbędą się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn.zm.).

 1. Mieszkańcy i Sołtysi Gminy Chociwel wyrażający chęć udziału w obradach sesji w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie lub on-line) winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa do dnia 24.06.2021 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośredniego zgłoszenia pisemnego w Urzędzie Miejskim
  w Chociwlu w biurze obsługi rady pokój 25.
 2. W debacie nad „ Raportem o stanie Gminy Chociwel za 2020 rok” mogą uczestniczyć mieszkańcy, którzy dokonają pisemnego zgłoszenia.

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do dnia 25.06.2021 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, w biurze obsługi rady pokój 25. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Chociwel
za 2020 rok” szczegółowo zawarto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bipchociwel.pl .

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa