Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 1842) informuję, że: XXX sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 31 marca 2021 roku (środa) o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Komisji w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chociwel.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel na 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Chociwel za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2021.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu za 2020 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Chociwel na 2021 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Chociwla.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Komunikaty i sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii. XXX sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się tylko z udziałem radnych oraz przedstawicieli Gminy Chociwel. Transmisja obrad XXX sesji dostępna będzie na stronie internetowej pod adresem: www.chociwel.pl .

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chociwlu

Robert Kawa

Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej (pdf, 4,23MB)