Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 1842) informuję, że:

XXVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 26 stycznia 2021 r.oku(wtorek) o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Bród.
  4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii, zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. Transmisja obrad XXVII sesji dostępna będzie na stronie internetowej Gminy Chociwel pod adresem: www.chociwel.pl .

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa