Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 1842) informuję, że XXVI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu  odbędzie się dnia 4 stycznia 2021 r.oku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
  4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
  5. Informacja z działalności Komisji między sesjami.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Chociwel na rok 2021.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Komunikaty i sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii, zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. XXVI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się tylko z udziałem radnych oraz przedstawicieli Gminy Chociwel. Transmisja obrad XXVI sesji dostępna będzie na stronie internetowej gminy Chociwel pod adresem: www.chociwel.pl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kawa