Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) informuję, że: XXIX sesja Rady Miejskiej w Chociwlu
odbędzie się dnia 10 marca 2021 roku (środa) o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie”.
  5. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii, zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. Transmisja obrad XXIX sesji dostępna będzie na stronie internetowej gminy Chociwel pod adresem: www.chociwel.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kawa

Projekty uchwał (pdf, 917KB)