Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), na wniosek Burmistrza Chociwla w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 1842) informuję, że XXIV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu  odbędzie się dnia 7 grudnia 2020 r. o godzinie 17:00 w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Dobrzany, położonych w granicach administracyjnych gminy Chociwel.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii, zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. XXIV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się tylko z udziałem radnych oraz przedstawicieli Gminy Chociwel. Transmisja obrad XXIV sesji dostępna będzie na kanale Gminy Chociwel na stronie Youtube.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Kawa