Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ) uprzejmie informuję, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji, odbędzie się dnia 13 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu ul. Henryka Dąbrowskiego 15

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XIX, XX, XXI oraz XXII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Komisji między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2020 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Lisowo o przyznanie w 2021 roku środków z funduszu sołeckiego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Chociwel.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel dla terenu położonego w okolicy jeziora Woświn w miejscowości Oświno”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Dobrzany, położonych w granicach administracyjnych gminy Chociwel.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/57/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwel.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Chociwel na lata 2021-2026.
 20. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Komunikaty i sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1758), zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu odbędą się tylko z udziałem radnych oraz przedstawicieli Gminy Chociwel. Transmisja sesji dostępna będzie na stronie internetowej www.chociwel.pl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kawa