Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn.zm.) informuję, że: XLII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 listopada 2021 r. oraz z XLI sesji Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 6 grudnia 2021 roku.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z działalności Komisji między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2022.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Chociwel oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025” dla Gminy Chociwel.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmiany uchwały nr XL/237/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie pokrycia kosztów części gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przekazania petycji.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Chociwla.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia przez Gminę Chociwel zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Chociwel Marianowo.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Ińsko do realizacji zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Chociwel i Gminy Ińsko.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniający uchwałę Nr XXIII/142/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwel.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Bobrownikach w Gminie Chociwel.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Bobrownikach w Gminie Chociwel.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok.
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Komunikaty i sprawy różne.
 30. Zamknięcie obrad sesji.

Jednocześnie informuję, że obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu odbędą się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn.zm.). Mieszkańcy i Sołtysi Gminy Chociwel wyrażający chęć udziału w obradach sesji w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie lub on-line) winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa do dnia 27.12.2021 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośredniego zgłoszenia pisemnego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu w biurze obsługi rady pokój 25.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kawa