Dnia 31 marca 2021 roku o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej  w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2021 roku
 4. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 6. Informacja z odbytych przetargów i zamówień publicznych oraz zawartych umów na realizację zadań Gminy Chociwel w okresie IV kwartału 2020 roku
 7. Wykorzystanie majątku Gminy Chociwel oraz uzyskiwane dochody z tytułu najmu oraz sprzedaży majątku gminnego za 2020 rok.
 8. Informacje sołtysów z terenu Gminy Chociwel z wykorzystania funduszy sołeckich za 2020 rok.
 9. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Chociwlu podjętych w 2020 roku.
 10. Komunikaty i sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel.
 4. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel.
 5. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chociwel.
 6. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 7. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel na 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2020 rok.
 9. Informacja z działalności Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie za 2020 rok.
 10. Analiza gospodarki odpadami na terenie Gminy Chociwel za 2020 rok.
 11. Komunikaty i sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJIA SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Chociwel za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2021.
 4. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu za 2020 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Chociwel na 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chociwlu za 2020 rok.
 7. Komunikaty i sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Chociwla.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
 5. Komunikaty i sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się tylko z udziałem radnych oraz przedstawicieli Gminy Chociwel.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chociwlu

Robert Kawa