Dnia 13 listopada  2020 r.  o godz. 11:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej  w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek wspólnego posiedzenia :

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2020 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Lisowo o przyznanie w 2021 roku środków z funduszu sołeckiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Chociwel.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel dla terenu położonego w okolicy jeziora Woświn w miejscowości Oświno”.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Dobrzany, położonych w granicach administracyjnych gminy Chociwel.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/57/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwel.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Chociwel na lata 2021-2026.
 17. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 18. Informacja z realizacji uchwały Nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chociwel” oraz uchwały Nr XL/249/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Chociwel na lata 2017-2026.
 19. Informacja z realizacji inwestycji planowanych na 2020 r. przez Gminę Chociwel.
 20. Komunikaty i sprawy różne.
 21. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1758), zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się tylko z udziałem radnych oraz przedstawicieli Gminy Chociwel.

                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                    Robert Kawa