Dnia 2 grudnia 2019 roku o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w Chociwlu, będących przedmiotem obrad XIII sesji:
  1. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie - Miasto Stargard realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Chociwel oraz w zakresie zasad i udziału w kosztach ich utrzymania.
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną,
  2. W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chociwel na lata 2019-2028.
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  3. W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2020.
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii przez Komisje: Skarg, Wniosków i Petycji; Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Spraw Społecznych dla Komisji Rewizyjnej
  4. W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2020- 2023.
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii przez Komisje: Skarg, Wniosków i Petycji; Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Spraw Społecznych dla Komisji Rewizyjnej
  5. W sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii przez Komisję Spraw Społecznych
  6. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chociwel na rok 2020.
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii przez Komisję Spraw Społecznych
  7. W sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną
  8. W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy Chociwel.
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną
  9. Zmieniająca Uchwałę Nr XIX/127/16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chociwlu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną
 4. Komunikaty i sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Kalinowski