Na podstawie sprawozdań z badań nr Spr/ŚR/K/1680/19 z dnia 20.08.2019r. i nr Spr/ŚR/K/1892/19 z dnia 13.09.2019r. próbek wody pobranych w dniach 13.08. i 10.09.2019r. z wodociągu Wieleń gm. Chociwel – Wieleń 6, budynek mieszkalny – zawór za wodomierzem głównym w kuchni, w ramach decyzji administracyjnej nr NHK-4101-97/369/14/19 z dnia 19.06.2019r stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych woda z w/w ujęcia nie spełnia wymagań sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294 ) ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza – 300-1030 µg/l (wartość dopuszczalna 200 µg/l) oraz podwyższoną mętność – 1,6-6,7NTU (wartość dopuszczalna 1,0NTU).
W związku powyższym nie wykonano obowiązków nałożonych decyzją nr NHK-4101-97/369/14/19 z dnia 19.06.2019r
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia z w/w ujęcia.
Obowiązuje komunikat nr 8/2019 z dnia 19.06.2019r.

pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie
mgr inż. Waldemar Kulpa

Pobierz pismo. (130 KB, PDF)