Stowarzyszenie WIR ogłasza nabór - konkurs 1/2021

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2021.

  • Termin składania wniosków: od 10 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.
  • Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch (2) egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  • Zakres tematyczny operacji: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  • Formy wsparcia: refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.
  • Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
  • Limit dostępnych środków: 1 957 005,84 zł/489 251,46 euro (słownie złotych: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięć złotych 84/100/(słownie euro: czterysta osiemdziesiąt dziewięć dwieście pięćdziesiąt jeden 46/100).

Ogłoszenie o konkursie do pobrania (pdf,257KB)