Dnia 30 stycznia 2020 roku o godzinie 16:00  w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji. Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Chociwel. Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Informacja z działalności Burmistrza Chociwla w okresie między sesjami.
  1. dyskusja
 5. Informacja z działalności komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
  1. dyskusja
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chociwel na lata 2020-2022.
  1. opinia Komisji Spraw Społecznych
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 7. Rozpatrzenie projektu uchwał Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych na terenie miasta Chociwel, stanowiących własność gminy Chociwel.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 10. Interpelacje i zapytania radnych przekazywane na piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 11. Komunikaty i sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Kalinowski