Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uprzejmie informuję, że XVI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII  kadencji, odbędzie się  dnia 15 maja 2020 roku (piątek) o godzinie 11:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybrane radne Rady Miejskiej w Chociwlu.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o sporządzeniu protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 6. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
 7. Informacja o stanie dróg gminnych, powiatowych wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Chociwel oraz plan remontów na 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej  w Chociwlu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uzupełniającego wyboru ławnika do sądu rejonowego w Stargardzie na kadencję 2020-2023.
  1. opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
  2. wybory na ławnika – głosowanie tajne,
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chociwel za 2019 rok.
  1. opinia Komisji Spraw Społecznych
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024.
  1. opinia Komisji Spraw Społecznych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
  1. opinia Komisji Spraw Społecznych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/20 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Chociwel.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu pn.”Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chociwel wraz z wyposażeniem” na okres przekraczający rok budżetowy.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2020 rok.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2020-2023.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel.
  1. Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 18. Interpelacje i zapytania radnych przekazane na piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 19. Komunikaty i sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polski oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r.
poz. 792). zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej tj. (maseczki i rękawiczki oraz środki do dezynfekcji), a ponadto obrady sesji będą przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich odstępów między uczestnikami obrad (odległość 1,5 m – 2 m). Obrady odbędą
się tylko z udziałem Radnych Rady Miejskiej w Chociwlu oraz przedstawicieli Gminy Chociwel. Ponadto zwracam się z prośba do Sołtysów oraz mieszkańców Gminy Chociwel,
aby nie uczestniczyli w obradach. Transmisja XVI sesji Rady Miejskiej w Chociwlu dostępna będzie na stronie internetowej www.chociwel.pl .

Projekty uchwał do pobrania (pdf, 3,71MB)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu
Wojciech Kalinowski