Dnia 10 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji. Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Chociwel do uczestnictwa oraz do oglądania na kanale YouTube Gminy Chociwel. Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną Rady Miejskiej w Chociwlu.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr V/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20.02.2019 roku.
 5. Informacja Burmistrza Chociwla z działalności w okresie między sesjami.
  1. dyskusja
 6. Informacja z działalności komisji Rady Miejskiej w Chociwlu w okresie między sesjami.
  1. dyskusja
 7. Interpelacje i zapytania radnych przekazywane na piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 8. Komunikaty i sprawy bieżące.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu za 2018 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/176/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/177/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Chociwel w prawo własności tych gruntów.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.”
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia Uchwały nr V/28/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 lutego 2019 roku.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2019 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2019-2024.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 18. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Kalinowski