Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu ogłasza nabór osób chętnych z terenu miasta i gminy Chociwel do skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 — Podprogram 2020.
Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i których dochód netto nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1 402 zł — dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 056 zł — dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy w postaci artykułów żywnościowych. Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania do udziału w Programie PO PŻ 2014-2020 — Podprogram 2020 proszone są o kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chociwlu pod numerem telefonu 91 562 23 46 w terminie od dnia 19.10.2020 roku do dnia 30.10.2020 roku