Dnia 12 maja 2020 roku o godz. 14:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2019 r i wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie arkuszy organizacyjnych Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chociwlu na rok szkolny 2020/2021.
  5. Informacja z działalności Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Chociwel.
  6. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chociwel za 2019 rok.
  7. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024.
  8. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. 
  9. Komunikaty i sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie posiedzenia.


Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polski oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja
2020 r. w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 792), zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej tj. (maseczki i rękawiczki oraz środki do dezynfekcji), a ponadto posiedzenie komisji będzie przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich odstępów między uczestnikami posiedzenia (odległość 1,5 m – 2 m). Posiedzenie odbędzie się tylko z udziałem członków komisji oraz przedstawicieli Gminy Chociwel.

Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych

Andrzej Puławski