Dnia 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie informacji z działalności organizacji społecznych i stowarzyszeń z terenu Gminy: Związek „Sybiracy”, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów; PZW Koło nr 6 „Okoń” w Chociwlu; Terenowe Koło Diabetyków; TKKF „Przełaj”; Parafialne Koło Caritas; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu; Stowarzyszenie „Otwarta Dłoń”; Gminne Koło LOP.
    1. dyskusja
  4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z uwzględnieniem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
    1. dyskusja
  5. Komunikaty i sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Andrzej Puławski