Dnia 28 grudnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu
przy ul. H. Dąbrowskiego 15. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja z działalności na rzecz promocji Gminy Chociwel oraz ubiegania się o środki z zewnątrz na realizację zadań gminy w 2020 roku.
 4. Informacja z realizacji uchwały Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chociwel”.
 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia przez Gminę Chociwel zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Chociwel Marianowo.
 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Ińsko do realizacji zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Chociwel i Gminy Ińsko.
 9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniający uchwałę Nr XXIII/142/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwel.
 11. Komunikaty i sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn.zm).

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Knafel