Dnia 12 maja 2020 roku o godzinie 10:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3.  Analiza wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Chociwel na działalność stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego za 2019 rok.
 4. Analiza odbytych przetargów i zamówień publicznych oraz zawartych umów na realizację zadań przez Gminę Chociwel w okresie I kwartału 2020 roku.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/20 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 stycznia  2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Chociwel.
 7. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chociwel wraz z wyposażeniem” na okres przekraczający rok budżetowy.
 8. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2020 rok.
 9. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu  zmieniająca uchwałę nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 grudnia 2019 rok w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel  na lata 2020-2023.
 10. Komunikaty i sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polski oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja
2020 roku w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 792), zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej tj. (maseczki i rękawiczki oraz środki do dezynfekcji), a ponadto posiedzenie komisji będzie przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich odstępów między uczestnikami posiedzenia (odległość 1,5 m – 2 m). Posiedzenie odbędzie się tylko z udziałem członków komisji oraz przedstawicieli Gminy Chociwel.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Kurczaba