Dnia 5 grudnia 2019 roku o godzinie 8:30 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ulicy Armii Krajowej 52 – sala USC, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Chociwel na 2020 rok.
  1. opinie stałych Komisji do projektu budżetu na 2020 rok
  2. projekt opinii Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu Gminy Chociwel na 2020 rok
  3. dyskusja
  4. głosowanie nad projektem opinii
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2020-2023.
  1. opinie stałych Komisji do projektu uchwały
  2. dyskusja
  3. przyjęcie opinii przez Komisję Rewizyjną
 5. Przejęcie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Katarzyna Kurczaba