Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja

Gmina Chociwel otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn.: "POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Grant przeznaczony jest na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19, poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3 oraz 7 – 8 ustawy Prawo Oświatowe. Przyznany grant gmina Chociwel przeznaczyła na zakup środków ochrony osobistej, a także środków i sprzętu do utrzymania czystości dezynfekcji. Zakupiony sprzęt i środki przekazane zostały do Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu.

Całkowita wartość otrzymanego grantu stanowi kwotę 62 888,00zł.