Ogłoszenie spółki "Wodociągi i Kanalizacja"

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chociwlu informuje, że zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych lub roztopowych, będących skutkiem opadów atmosferycznych, oraz wód drenażowych.
Zgodnie z art. 28 ust. 4a wyżej wymienionej ustawy, kto nie stosuje się do ww. zakazu podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10 000 zł.
W celu wyegzekwowania przestrzegania wskazanego zakazu prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji, z których dokonuje się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych lub roztopowych, będących skutkiem opadów atmosferycznych, oraz wód drenażowych. W przypadku stwierdzenia popełnienia przedmiotowego czynu zabronionego, Spółka wystąpi o ukaranie osób, które nie stosują się do ww. zakazu, a wystąpienia szkód, będących następstwem odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych poprzez kanalizację sanitarną skutkować będzie pociągnięciem do odpowiedzialności odszkodowawczej.