Przedsiębiorstwo WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o. w Chociwlu przeprasza Odbiorców Spółki za utrudnienia związane z odbiorem ścieków do sieci kanalizacyjnej, które wystąpiły w dniach 30.06.2021 r. oraz 1.07.2021 r. podczas bardzo obfitych opadów deszczu w miejscowości Chociwel. Sieć kanalizacyjna, którą Przedsiębiorstwo eksploatuje posiada ograniczoną objętościowo przepustowość co pozwala na odebranie określonej ilości ścieków. W dniach 30.06.2021 r. oraz 1.07.2021 r. do sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo przedostały się ogromne ilości wód opadowych, które pochodziły głównie z nielegalnie włączonych instalacji odprowadzających wody opadowe z dachów budynków czy placów do kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie bez zgody Przedsiębiorstwa do sieci kanalizacyjnej wód opadowych jest nie tylko działaniem na szkodę materialną Przedsiębiorstwa i wszystkich użytkowników sieci kanalizacyjnej jak również powoduje powstanie ryzyka zalewania pomieszczeń i piwnic budynków osób odprowadzających nielegalnie deszczówkę jak i pozostałych odbiorców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o. w Chociwlu informuje, że zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych lub roztopowych, będących skutkiem opadów atmosferycznych, oraz wód drenażowych. Zgodnie z art. 28 ust. 4a wyżej wymienionej ustawy, kto nie stosuje się do ww. zakazu podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10 000 zł.

W celu wyegzekwowania przestrzegania wskazanego zakazu prowadzone będą dalsze kontrole zmierzające do ustalenia posesji, z których dokonuje się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych lub roztopowych, będących skutkiem opadów atmosferycznych. W przypadku stwierdzenia popełnienia przedmiotowego czynu zabronionego, Spółka wystąpi o ukaranie osób, które nie stosują się do ww. zakazu, a wystąpienia szkód, będących następstwem odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych poprzez kanalizację sanitarną skutkować będzie pociągnięciem do odpowiedzialności odszkodowawczej.