Zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ) uprzejmie informuję, że na wniosek grupy radnych Rady Miejskiej w Chociwlu zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji, która odbędzie się dnia 15 października 2020 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Ustalenie i przyjęcie regulaminu przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej zgodnie z §34 Statutu Gminy Chociwel nadanego Uchwała Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19.09.2018 roku.
  4. Powołanie komisji skrutacyjnej w liczbie 3 członków, w tym Przewodniczącego Komisji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu.
  6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Wojciech Kalinowski

 

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1758). zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej tj. (maseczki i rękawiczki oraz środki do dezynfekcji), a ponadto obrady sesji będą rzeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich odstępów między uczestnikami. W związku ze wzrostem zakażeń spowodowanych panującą pandemią covid-19 uprasza się o rozważenie uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej w Chociwlu. Transmisja XX sesji Rady Miejskiej w Chociwlu dostępna będzie on-line na stronie www.chociwel.pl.