Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283), jak również z uchwałą Nr XIV/80/16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel dla terenu położonego w okolicy jeziora Woświn w miejscowości Oświno", wraz z prognoza oddziaływania na środowisko. Informuję jednocześnie o zamieszczeniu danych o projekcie ww. planu miejscowego oraz prognozie i dotyczących tych opracowań opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jak również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznym postępowaniu dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nastąpi w dniach od 08.09. 2020 r. do 28.09. 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu w pok. 23.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 16.09. 2020 r. w sali Urzędu Miejskiego w Chociwlu pok. 11 o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Chociwla na adres:
Urząd Miejski w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10. 2020 r. Dopuszcza się również składanie uwag drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Projekt zmiany planu wraz z prognozą jest dostępny w okresie wyłożenia również na stronie BIP Chociwel w zakładce ogłoszenia ogólne

Burmistrz Chociwla
Stanisław Szymczak