Od 1 stycznia 2021 roku zgodnie z uchwałą Nr XXIV/146/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 r., które wynoszą odpowiednio:

  1. stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny: 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  2. stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 92,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  3. zwolnienie w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. Termin dokonywania opłaty do 15-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy oraz nr konta bankowego nie ulegają zmianie.

Nr konta bankowego: 55 9375 1041 5500 0299 2000 0140.