Młodzi i aktywni na rynku pracy!

Firma UniPRomotion wraz z Izbą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie prowadzi rekrutację do projektu unijnego "Młodzi i aktywni na rynku pracy!". Projekt ma na celu stworzenie szansy na rozwój aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 15 – 29 lat (tzw. Grupa NEET). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oferujemy:

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
Indywidualne spotkania z psychologiem
Szkolenie zawodowe – podczas szkoleń Uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe
Pośrednictwo pracy
Staż – za który Uczestnik projektu otrzyma wynagrodzenie
Wsparcie animatora zatrudnienia podczas trwania projektu
oraz cykl warsztatów pomocnych w zdobyciu wiedzy osobom startującym na rynku pracy. Uczestnik projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu – obejmuje również dojazdy na staż.

Kto może przystąpić do projektu:

 1. Osoby młode, w wieku 15-29 lat, w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież z grupy NEET); w tym:
  • osoby bierne zawodowo, które:
  • opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu pieczy),
  • opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  • opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
  • zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki),
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • opuściły zakłada pracy chronionej (do 2 lat po opuszczeniu),
 2. Osoby pracujące pochodzące z grup wymienionych powyżej, których:
  • zarobki nie przekraczają płacy min. (tzw. ubodzy pracujący),
  • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  • zatrudnione na umowach krótko-terminowych,
  • pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt również dla osób niepełnosprawnych.

Zapraszam do kontaktu
Patrycja Salmonowicz
Specjalista ds. projektów
UniPRomotion
tel. 91 424-40-72
kom. 796-367-795