logo gmina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), informuję, że: odbędzie się LXVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu
dnia 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 17:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z działalności Komisji między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2024.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy neogotyckim ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach w ramach Wstępnej Promesy nr EdycjaRPOZ/2022/10600/PolskiLad.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Remont kościoła i przykościelnego muru w miejscowości Długie” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr EdycjaRPOZ/2022/10705/PolskiLad.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/445/24 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Chociwel.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chociwel na lata 2022-2025 za 2023 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Chociwel za 2023 rok oraz wykazu potrzeb z realizacją zadań na rok 2024.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Komunikaty i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad sesji.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu

Robert Kawa

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00