logo gmina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), informuję że  LXIV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 27 grudnia 2023 roku (środa) o godzinie 09:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LXIII sesji Rady miejskiej w Chociwlu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z działalności Komisji między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023 – 2035.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia Gminnego Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/183/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Chociwel.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Chociwel zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Chociwel i Marianowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2024 rok.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Komunikaty i sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu

Robert Kawa

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00