logo gmina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), informuję, że LXIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LXI oraz LXII sesji Rady miejskiej w Chociwlu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z działalności Komisji między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023 – 2035.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chociwel i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Komunikaty i sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu

Robert Kawa

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00