logo gmina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), informuję, że III sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się
dnia 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 11:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z działalności Komisji miedzy sesjami.
 6. Raport o stanie Gminy Chociwel za 2023 rok.
  1. debata nad Raportem,
  2. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chociwla wotum zaufania,
  3. głosowanie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chociwel wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chociwel oraz sprawozdanie finansowe za 2023 rok wraz z informacją dodatkową zbiorczą,
  2. informacja o stanie mienia Gminy Chociwel,
  3. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chociwla z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chociwla absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Chociwel za 2023 rok
  2. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie absolutorium,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę nr LXIV/432/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na rok 2024.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Chociwel na lata 2024 – 2028”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w miejscowości Bród” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr Edycja RPOZ/2022/11669/PolskiLad.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Renowacja kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Karkowie” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr Edycja2RPOZ/2023/7302/PolskiLad.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Remont wieży kościoła p.w. Narodzenia NMP w Bobrownikach wraz z rewitalizacją części elewacji zewnętrznej korpusu kościoła” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr EdycjaRPOZ/2022/10613/PolskiLad.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Komunikaty i sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu

Marcin Jachura

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00