Dnia 1 marca 2017 r. o godz. 14:00 w holu Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chociwel do udziału w obradach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r.
 4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Chociwel za 2016 r.
  • dyskusja.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Chociwla z działalności w okresie między sesjami
  • dyskusja.
 6. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami
  • dyskusja.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski.
 8. Odpowiedzi na sprawy zgłoszone w pkt. 7.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:
  1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chociwel na lata 2017-2021
   • opinia Komisji Spraw Społecznych,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  2. zmieniająca uchwałę Nr XX/181/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie powołania samodzielnej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu
   • opinia Komisji Spraw Społecznych,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  3. w sprawie współdziałania Gminy Chociwel z Powiatem Stargardzkim w zakresie remontu drogi powiatowej i udzielania pomocy finansowej
   • opinia Komisji Rewizyjnej
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  4. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
   • opinia komisji Spraw Społecznych
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  5. zmieniająca Uchwałę Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   • opinia komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Chociwel na lata 2017-2019
   • opinia Komisji Spraw Społecznych,
   • dyskusja,
   • głosowania,
  7. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel w 2017 r.
   • opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek stanowiących własność Gminy Chociwel położonych w obrębie nr 1 miasta Chociwel
   • opinia komisji RGRiOŚ
   • dyskusja,
   • głosowanie.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
  • dyskusja.
 11. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Chociwlu i jej komisji za 2016 rok
  • dyskusja.
 12. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Zych