Dnia 1 czerwca 2023 roku o godzinie 08:00 (czwartek) w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy  ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Chociwel.
    1. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia.
    2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2022 rok.
  4. Komunikaty i sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 
Przewodniczący Komisji

Andrzej Puławski