Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), informuję, że LVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 16:00
w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LV i LVI sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z działalności Komisji miedzy sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmiany uchwały nr LV/358/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chociwel na lata 2023 – 2025.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Chociwel za 2022r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Chociwel w lokalnej grupie działania Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.”
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwel.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN „Bałtyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Komunikaty i sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa