Dnia 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmiany uchwały nr LV/358/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chociwel na lata 2023 – 2025.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Chociwel za 2022r.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.
  6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Chociwel w lokalnej grupie działania Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
  7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.”
  8. Komunikaty i sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Kalinowski