Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), na wniosek Burmistrza Chociwla informuję, że LVI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 18:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmiany budżetu Gminy Chociwel na 2023 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniającej uchwałę Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kawa