Dnia 16 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 15:20 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja z realizacji inwestycji za 2022 r. przez Gminę Chociwel.
 4. Informacja z realizacji uchwały Nr XL/249/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 września 2018 roku w sprawie Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2026.
 5. Informacja z realizacji zadań finansowanych w 2022 roku ze środków zewnętrznych.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  z terenu Gminy Chociwel na 2023 rok.
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwel.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2022 rok.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Knafel